Susisiekite su mumis      01872 62 07 15      kontaktas@harvardclaims.co.uk

REGULAMIN USŁUG PPI (PAYMENT PROTECTION INSURANCE)

1. DEFINICJE:
“Nas”, “My”, “Nasz”, "Zleceniobiorca" i "H.C." oznacza Harvard Claims Ltd.
“Klient", "Zleceniodawca" lub "Państwo" oznacza ubezpieczającego/ych właściciela/i konta/kont, którego/ych dane są ustanowione w Pełnomocnictwie i który/którzy upoważnili Harvard Claims Ltd. do wykonania usługi w ich imieniu.
“Firma” lub "Bank" oznacza instytucję finansową i/lub osoby, do których Pełnomocnictwo się odnosi, będące Firmą Ubezpieczeniową, Bankiem, Kasą Oszczędnościową udzielającą pożyczek hipotecznych, firmę wystawiającą karty kredytowe lub Doradcę Finansowego, bądź też jakąkolwiek inną jednostkę, która sprzedaje ubezpieczenia Zleceniodawcy.
"Prowizja" oznacza prowizję potrąconą z wypłaconego odszkodowania wliczając w to wypłacone odsetki.
”Roszczenie” oznacza roszczenie Zleceniodawcy lub roszczenia w stosunku do banku w odniesieniu do sprzedanego w złej wierze produktu, w tym wypadku konta bankowego i produktów powiązanych z kontem bankowym.
“Pełnomocnictwo” oznacza Letter of Authority załączony do całego Kompletu Dokumentów wysłanych do Zleceniobiorcy przez Klienta.
“Odszkodowanie” oznacza jakąkolwiek sumę wypłaconą lub wynagrodzoną w odniesieniu do roszczenia zgłoszonego przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy. W tym odszkodowania,
gesty dobrej woli, wszelkie redukcje pozostałej pożyczki do spłaty i/lub wszelkich odsetek lub
odzyskanego kapitału. W przypadku zmiany oferty, w związku z apelacją zgodną z Warunkami
Umowy i podczas jej trwania, do obliczenia kwoty odszkodowania zostanie użyta kwota wyższa.
Usługi” oznaczają pracę, którą podejmie Zleceniobiorca w odniesieniu do roszczenia Zleceniodawcy, w pełni opisane w pkt 3
“Warunki” oznaczają warunki i zasady określone w umowie.

2. CZAS TRWANIA UMOWY.

1.Umowa obowiązuje od momentu podpisania jej przez Zleceniodawcę i odesłania jej do Zleceniobiorcy. Jeżeli nie będzie zakończona wcześniej w zgodzie z klauzulą 6, będzie obowiązywać do momentu gdy:

a) Odszkodowanie jest odzyskane na poczet Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i Klient zapłacił prowizję za wykonaną usługę.

b) Zleceniodawca otrzymał od Zleceniobiorcy informację pisemną, że naszym zdaniem, nie jest prawdopodobne, by roszczenie odniosło skutek pozytywny i w związku z tym Harvard Claims Ltd. odmówiło dalszych działań.

3. ZOBOWIĄZANIA ZLECENIOBIORCY

1. Sprawdzenie wniosku klienta i ocena prawdopodobieństwa sukcesu zwrotu.

2. Jeśli po sprawdzeniu wniosku Zleceniobiorca uzna, że roszczenie ma małe szanse sukcesu, może odstąpić od prowadzenia sprawy. O czym poinformujemy Zleceniodawcę pisemnie.

3. Jeśli uznamy, że Państwa wniosek ma merytoryczne podstawy, skierujemy go w Państwa imieniu do stosownej instytucji finansowej, a Państwa poinformujemy pisemnie.

4. Będziemy współpracować z Firmą oraz dołączymy wszelkich starań aby postępowanie przebiegło właściwie.

5. Poinformujemy Państwa o wszelkich prośbach o dodatkowe informacje ze strony Firmy, potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

6. Zleceniodawca zostanie pisemnie poinformowany o każdej ofercie ugody ze strony Firmy.

7. Wszelkie oferty ugody będziemy akceptować lub odrzucać tylko z Państwa zgodą.

8. Poinformujemy Państwa o okolicznościach, które nie pozwalają nam wypełnić warunków wykonywania usług.

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA:

1. Uznanie Harvard Claims Ltd. jako jedynego przedstawiciela działającego w Państwa imieniu podczas trwania tej umowy.

2. Zlecenie H.C. działania w Państwa imieniu.

3. Przekazywanie rzetelnych i prawdziwych informacji dotyczących Państwa sprawy.

4. Dostarczenie kopii wszelkich dokumentów dotyczących roszczenia, które są w Państwa posiadaniu.

5. Niezwłoczne odpowiadanie na wszelkie prośby o informacje lub dokumenty dotyczące roszczenia.

6. W przypadku roszczenia zakończonego sukcesem uiszczenie stosownych PROWIZJI.

7. Dokonanie płatności na konto Harvard Claims w ciągu 14 dni od czasu otrzymania odszkodowania i wystawienia faktury.

5. PROWIZJE:

PROWIZJE DOTYCZĄCE PAYMENT PROTECTION INSURANCE (PPI)

Zleceniobiorca będzie pobierać 20% z każdej kwoty odzyskanej od banku. Klient nie ponosi żadnych kosztów, gdy roszczenie nie zakończy się sukcesem.

PRZYKŁADY NALICZANIA PROWIZJI
Odzyskujemy £1,000.00.
Nasza opłata wyniesie £200.00
(20% = £200.00)
Kwota, którą otrzymuje klient £800.00
Niektóre firmy wypłacają dodatkowe 8% odsetek w ramach odszkodowania. Wypłata może ulegać opodatkowaniu. H.C pobiera prowizję od łącznej sumy zwrotu przed opodatkowaniem.

DEFINICJA WYGRANEGO ROSZCZENIA:
Roszczenie zostanie uznane za pomyślne w przypadku odzyskania zwrotu opłat od firmy klienta. Forma zwrotu może być różna i zależna od klienta i firmy. Jeśli konto będzie miało zaległe płatności istnieje możliwość, że bank użyje odzyskaną kwotę w celu pokrycia zaległości.

SPOSÓB WYPŁACANIA PROWIZJI:
Klient jest odpowiedzialny za opłacenie prowizji Zleceniodawcy. Płatność powinna zostać dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury od Harvard Claims Ltd.

EXAMPLE OF FEES if ARREARS/ Overdrawn:
A. Suma zwrotu (kwota odzyskana) = £1500
B. Zaległa płatność = £500
C. Zwrot = £1000
D. Prowizja 20% kwoty odzyskanej = £300
Prowizja naliczona jest od sumy zwrotu.

PRZYKŁAD ZWROTU W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI BANKOWYCH:
A. Suma zwrotu (kwota odzyskana) = £1000
B. Zaległa płatność = £1000
C. Zwrot = £0
D. Prowizja 20% kwoty odzyskanej = £200
Przykład odzyskanej prowizji odnosi się do sytuacji, gdzie konto klienta ma zaległe płatności, klient płaci prowizję Zleceniobiorcy.
Prowizje podlegają zmianom w regulacjach prawnych, jednak nigdy nie przekraczają 20%.

NIEOPŁACENIE PROWIZJI
W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie, możemy zwrócić się do zewnętrznych instytucji w celu wyegzekwowania stosownych należności.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY ZLECENIODAWCY

1. Klient ma dwa tygodnie okresu przejściowego, w trakcie którego może odstąpić od umowy bez dodatkowych kosztów. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej https://lt.harvardclaims.co.uk .

2. Odstąpienie od umowy po tym okresie może podlegać OPŁACIE w wysokości £50 za godzinę pracy.

3. Jeśli w momencie odstąpienia od umowy opisanej w pkt. 6.2 zostanie zaoferowana kwota ugody zgodnie z legislaturą Financial Conduct Authority lub regulacjami Financial Ombudsman Service, które podległy akceptacji, rezerwujemy sobie prawo do nałożenia prowizji od pełnej kwoty zwrotu w wysokości 20% dla PPI.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem na piśmie w następujących przypadkach:

a) Roszczenie ma małe prawdopodobieństwo na zwrot.

b) Zleceniodawca ogłosił bankructwo.

c) Zleceniodawca jest w trakcie postępowania upadłościowego.

d) Informacje, które otrzymaliśmy są nieprawdziwe i nie rokują wygranej.

e) Nie otrzymaliśmy od zleceniodawcy odpowiedzi w rozsądnie krótkich ramach czasowych, co uniemożliwia nam świadczenie usług.

f) Jeśli zleceniodawca naruszy warunki umowy i nie naprawi naruszenia w ciągu 21 dni od otrzymania pisemnego upomnienia. Jeśli Harvard Claims odstąpi od umowy po czternastu dniach ze swojej winy (zgodnie z klauzulą 7.1.), klient nie poniesie żadnych kosztów dodatkowych.

2. Zleceniobiorca z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia z pkt 7.3 może okresowo zmieniać warunki umowy w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztu świadczonych usług lub zmian w opodatkowaniu.

3. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie z 14-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w umowie, w trakcie których Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowych kosztów.

8. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. Umowa podlega prawu Wielkiej Brytanii.

2. Harvard Claims może przekazać prawa wynikającej z tej umowy z 30-dniowym pisemnym powiadomieniem o przekazaniu. Zleceniodawca będzie miał prawo odrzucić przekazanie praw decydując, aby zleceniobiorca kontynuował roszczenie lub całkowicie anulować umowy. W takim wypadku zleceniodawca nie zostanie obarczony kosztami dodatkowymi.

9. REGULACJE

Harvard Claims Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, Interim Permission Number 831421.

Top