Susisiekite su mumis      01872 62 07 15      kontaktas@harvardclaims.co.uk

1. Sutarties sąlygos (VPBA 26/11/18) Toliau pateiktos nuostatos yra sutarties tarp Harvard Claims Ltd. ir Kliento, toliau vadinamo Užsakovu, pagrindas. Prašome atidžiai perskaityti sutartį ir įsitikinti, kad sutinkate su sutarties sąlygomis.

2. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS. A. Grąžinimo suma (sugrąžinta suma) = £1500
1. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius Užsakovui ir išsiuntus ją Rangovui. B. Įsiskolinimas = £500
Jeigu ji nebus nutraukta anksčiau, kaip nurodyta 6 punkte, galios iki kada:
a) Rangovas sugrąžins Užsakovui kompensaciją iš banko ir Klientas sumokės komisinį mokestį už atliktą paslaugą,
b) Užsakovas gavo nuo Rangovo raštišką informaciją, kad, mūsų manymu, mažai tikėtina, kad pretenzija bus teigiamai peržvelgta ir Harvard Claims Ltd. atsisako tolimesnių veiksmų.

3. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Kliento paraiškos tikrinimas ir sėkmingos grąžos tikimybės įvertinimas.
2. Jei, patikrinęs paraišką, Rangovas nuspręs, kad pretenzija turi mažai sėkmės tikimybės, jis gali susilaikyti nuo bylos nagrinėjimo. Apie tai informuosime Užsakovą raštu.
3. Jei nuspręsime, kad Jūsų paraiška turi esminį pagrindą, mes ją Jūsų vardu nukreipsime į atitinkamą finansinę įstaigą ir informuosime Jus raštu.
4. Mes bendradarbiausime su Bendrove ir stengsimės užtikrinti,
kad procesas vyktų sklandžiai ir atitinkamai.
5. Mes informuosime Jus apie bet kokius Bendrovės prašymus pateikti papildomos informacijos, reikalingos Jūsų paraiškos nagrinėjimui.
6. Užsakovui raštu bus pranešama apie visus Bendrovės sprendimo pasiūlymus.
7. Bet kokius sprendimo pasiūlymus Mes priimdinėsime arba atmesime tik gavus Jūsų sutikimą.
8. Informuosime Jus atsiradus aplinkybėms, kurios neleidžia įvykdyti paslaugų teikimo sąlygų.

4. KLIENTO (UŽSAKOVO) ĮSIPAREIGOJIMAI:
1. Pripažinimas Harvard Claims Ltd. esant vieninteliu atstovu, veikiančiu Jūsų vardu šios sutarties galiojimu laiku.
2. Pavesti H.C. veikimą Jūsų vardu.
3. Sąžiningos ir teisingos informacijos apie Jūsų bylą teikimas.
4. Visų Jūsų turimų dokumentų, susijusių su pretenzija, kopijų pateikimas.
5. Nedelsiant atsakyti į visus prašymus pateikti informaciją ar dokumentus susijusius su pretenzija.
6. Sėkmingo bylos užbaigimo atveju atitinkamo KOMISINIO MOKESČIO padengimas.
7. Mokėjimas į Harvard Claims banko sąskaitą per 14 dienų nuo kompensacijos ir sąskaitos faktūros gavimo.

5. KOMISINIAI MOKESČIAI:
Rangovas išrašys sąskaitą komisiniam mokesčiui, esančiam 30% sugrąžintos iš banko pinigų sumos. Klientas nepatiria jokių mokesčių, jeigu byla nesibaigs sėkmingai.
KOMISINIO MOKESČIO PRISKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI: Sugrąžiname £1,000.00.
Mokestis mums £300.00 (30% =£300)
Suma, kurią gauna Klientas £700.00
Kai kurios bendrovės moka papildomus 8% palūkanų kaip kompensaciją. Mokėjimas gali būti apmokestinamas. H.C. ima komisinį mokestį už bendrą grąžinimo sumą prieš apmokestinimą. LAIMĖTOS BYLOS APIBRĖŽIMAS:
Pretenzija bus laikoma sėkminga, jei mokesčiai iš kliento bendrovės bus sugrąžinti. Pinigų grąžinimo forma gali būti skirtinga ir priklauso nuo kliento ir banko. Jei banko sąskaitoje yra neapmokėtų mokėjimų, gali būti, kad bankas panaudos susigrąžintą sumą įsiskolinimams padengti.
KOMISNIO MOKESČIO IŠMOKĖJIMO BŪDAS:
KOMISINIO MOKESČIO, ĮSISKOLINIMO ATVEJU, PAVYZDYS:
C. Grąža = £1000
D. Komisinis mokestis 30% = £450
Komisinis mokestis išskaičiuojamas pagal grąžinimo sumą.
KOMISINIO MOKESČIO PAVYZDYS NEPRIEMOKŲ BANKUI ATVEJU: A. Grąžinimo suma (sugrąžinta suma) = £1000
B. Nepriemoka = £1000
C. Grąža = £0
D. Komisinis mokestis 30% = £300
Aukščiau pateiktas pavyzdys yra situacija, kai kliento sąskaitoje yra nepadengtų mokėjimų, klientas sumoka Rangovui komisinį mokestį. Komisiniams mokesčiams taikomi teisės aktų pakeitimai, tačiau
niekada neviršija 30%.
KOMISINIO MOKESČIO NEAPMOKĖJIMAS: Mokesčio
neapmokėjimo duotame termine atveju, galime paprašyti išorės įmonių vykdyti skolų išieškojimą. Su tuo susijus, prie skolos gali būti priskaičiuojami papildomi mokesčiai.

6. KLIENTUI NUTRAUKUS SUTARTĮ:
1. 1. Klientas turi dvi savaites pereinamojo laikotarpio, per kurį jis gali atsisakyti sutarties. Šiuo tikslu klientas turi užpildyti sutarties nutraukimo formą, kuri yra mūsų interneto svetainėje www.lt.harvardclaims.co.uk arba tiesiogiai su mums susisiekus.
2. Sutarties nutraukimas po šio laikotarpio gali būti apmokestinamas £50 už darbo valandą. Šiuo tikslu klientas turi užpildyti sutarties nutraukimo formą, kuri yra mūsų interneto svetainėje www.lt.harvardclaims.co.uk arba tiesiogiai su mumis susisiekus.
3. Jeigu nutraukiant sutartį, aprašytą 6.2 punkte, bus siūloma atsiskaitymo suma pagal Financial Conduct Authority arba Financial Ombudsman Service nuostatas, su kuriomis buvo sutikta, pasiliekame teisę nustatyti pilną komisinį atlyginimą lygų grąžintos sumos 30%.

7. RANGOVUI NUTRAUKUS SUTARTĮ:
1. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, pateikdamas dvi savaites prieš raštinį įspėjimą, žemiau išvardintais atvejais:
a) Pretenzija turi mažai tikimybės baigtis sekmingai.
b) Užsakovas paskelbė bankrotą.
c) Užsakovas yra bandroto proceduros laikotarpyje.
d) Pateikta informacija yra neteisinga arba nesuteikia šansų laimėjimui.
e) Per duotą laiką negavome jokio atsakymo iš kliento, kas neleidžia mums teikti paslaugų.
f) Jei Užsakovas pažeidžia sutarties sąlygas ir neištaiso
pažeidimo per 21 dieną nuo raštiško įspėjimo gavimo.
Jeigu Harvard Claims nutraukia sutartį po 14 dienų dėl savo kaltės (pagal 7.1. klauzulę), klientas nepatirs jokių išlaidų.

8. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
1. Sutarčiai taikoma Jungtinės Karalystės teisė.
2. Harvard Claims, pagal šią sutartį, gali perduoti teises, 30 dienų prieš perdavimą informuodami Užsakovą raštiniu pranešimu. Užsakovas turės teisę atmesti teisių perdavimą, nuspręsdamas, kad Rangovas tęstų paraiškos vykdymą arba visiškai nutrauktų sutartį. Tokiu atveju klientas nepatirs jokių papildomų išlaidų.

9. Skundai: Skundai gali būti teikiami naudojantis HC skundų nagrinėjimo tvarka. El. Paštu: pba@harvardclaims.co.uk, telefonas 01872620702. paštu 19123 Chynoweth namas Trvissome Park Truro TR4 8UN. Jei kiltų daugiau nepasitenkinimo, skundas gali būti pateiktas „Financial“ per šešis mėnesius. Ombudsmeno paslaugų mainų bokšto uosto birža E14 9SR arba telefonu 0800023456

10. Pasirašydami LOA “Letter of Authority” raštą, jūs sutinkate su šios sutarties sąlygomis.
11. Harvard Claims Ltd yra įgaliota ir reglamentuojama Financial Conduct Authority leidimo numeriu 831421

Top